Các Tháng Trong Tiếng Anh Là Gì? Cách Học Dễ Nhớ Và Hiệu Quả

Dù bạn giỏi tiếng Anh nhưng đôi khi bạn cũng sẽ quên và có thể không nhớ hết các tháng bằng tiếng Anh. Bạn có biết các tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 gọi bằng tiếng Anh là gì không? Làm sao để nhớ nhanh tháng bằng tiếng Anh? Hãy theo dõi bài viết này!

Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tên tiếng Anh là gì?

Danh sách 12 tháng trong tiếng Anh, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng

Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]
Tháng 3 March Mar [mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]
Tháng 5 May May [meɪ]
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]

Số ngày của các tháng trong tiếng Anh tương ứng

Bảng dưới đây là số ngày và cách tính mùa của các tháng trong tiếng Anh bạn nên biết

Tháng Tên tiếng Anh Số ngày trong tháng Mùa
1 January 31 Đông
2 February 28/29
3 March 31 Xuân
4 April 30
5 May 31
6 June 30
7 July 31
8 August 31
9 September 30 Thu
10 October 31
11 November 30
12 December 31 Đông

Bạn sẽ không còn bối rối trong tiếng Anh nữa, mỗi khi gặp khó khăn với các tháng trong tiếng Anh, như trả lời: tháng nào là tháng 9, tháng nào là tháng 2, tháng nào là tháng 7, tháng 5 là tháng nào, tháng nào là tháng 4, tháng nào là tháng 12? Bây giờ là tháng mấy, tháng nào là tháng 11, tháng nào là tháng 10?

Cách học các tháng trong năm bằng tiếng Anh

Đây là cách được nhiều người sử dụng để ghi nhớ 12 tháng trong một năm học tiếng Anh.

Jan một, phéc hai, mác ba, áp bốn, mây năm, jun sáu, jun lai bảy, au tám, sép chín, óc mười, nô 11, de 12.

Chúc các bạn học được các  tháng trong tiếng Anh và nắm được 12 tháng trong tiếng Anh là gì nhé?

Bài viết liên quan